Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en de medewerkers van de gehele school. De oudergeleding bestaat uit drie ouders en wordt gekozen door de ouders. De medewerkers benoemen uit hun midden eveneens drie vertegenwoordigers. Benoemingen geschieden voor een periode van drie jaar.

De taken van de MR zijn gebaseerd op het medezeggenschapsreglement van de openbare basisscholen in Rotterdam. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het de taak is van de MR de belangen te behartigen van de leerlingen en hun ouders alsmede het personeel in de ruimste zin van het woord.

https://www.youtube.com/watch?v=7Lz1mQq9wiY

Daarnaast wordt in het medezeggenschapsreglement nog genoemd dat de MR naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevordert. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij er gewichtige redenen zijn om de vergadering besloten te maken. Bij Montessorischool Tuinstad is de afspraak dat de directeur een gedeelte van de vergadering bijwoont.

Op het besloten gedeelte van de website (zie 'inloggen ouders') kunt u de notulen van afgelopen vergaderingen vinden. Ook staat daar kort voor de vergadering de concept agenda.

De MR is via de mail te bereiken op mr@montessorischooltuinstad.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor primair onderwijs (GMR-po) actief. De GMR bespreekt zaken die alle openbare basisscholen of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen.

Daarnaast vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de scholen. De MR’en worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-po, zoals samenstelling, vergaderingen, notulen kunt u vinden op de website van Stichting BOOR.

De leden van de GMR-po worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR’en van de basisscholen.

Terug

Abeelweg 225

3053 PA Rotterdam

010 4180862

tuinstad@nullmontessorischooltuinstad.nl